Beleidsplan:

Het beleidsplan is verwoord in de subsidieaanvragen voor de inrichting van het park.

In de aanvraag aan LEADER De Baronie is dit als volgt verwoord: 


Functies: versterken leefbaarheid in dorp Ulvenhout, behoud van cultuurhistorisch erfgoed.


Wat we willen bereiken:

Beschikbaar maken van pastorie en pastorietuin (nu: Grimhuysenpark) in centrum van dorp voor publieke functie. Voor de pastorie is dit gerealiseerd via lunchroom De Uitdaging als leer/werkplaats voor personen met een verstandelijke beperking. De belendende pastorietuin willen we beschikbaar stellen en inrichten om de gemeenschapsfuncties van Ulvenhout te versterken. Deze staan onder druk als gevolg van vergrijzing, forensen, gemeentelijke herindeling, verlies van voorzieningen, druk op vrijwilligerswerk en ontkerkelijking. Hierdoor erodeert het traditionele gemeenschapsgevoel.

Door de pastorietuin in te richten als dorpspark kan deze een rol vervullen als verbindend en integrerend dorpshart. Het terras van De Uitdaging kan worden aangesloten op het dorpspark, dat zodanig wordt ingericht dat hier recreatieve, maatschappelijke en culturele functies kunnen  plaatsvinden. Hierbij is te denken aan (muziek)uitvoeringen, presentaties, recreatie en speelgelegenheid voor kinderen.

Tevens kan het een centrumfunctie vervullen bij de Oranjefeesten, carnaval, jubilea en andere gemeenschapsactiviteiten. Het park kan ook een functie vervullen als verbinding tussen zorgcentrum De Donk en het (medisch) dienstencentrum en de winkels in de Dorpstraat.

Het park ligt op een historische plek, waar vroeger het kasteeltje Grimhuysen en de RK Schuurkerk hebben gestaan. Ook heeft de plek een rol gespeeld in de 80 jarige oorlog. Het ligt op de Spinola (fiets)route. Bedoeling is om deze historie zichtbaar te maken o.a. door de contouren van de historische bebouwing aan te geven en een informatiebord te plaatsen en zo het historisch besef van de inwoners te versterken.

Zoals De Uitdaging een integratierol vervult voor personen met een verstandelijke handicap willen wij dat ook realiseren met het Grimhuysenpark, door deze te betrekken bij het groenonderhoud hiervan.

Samenvattend heeft het project Grimhuysenpark de volgende functies:

-  versterken van leefbaarheid Ulvenhout e.o. door het creŽren van een aantrekkelijke ontmoetingsfunctie voor alle bewoners van Ulvenhout e.o. en speciaal voor ouderen van Huize De Donk en de belendende aanleunwoningen en personen met een verstandelijke handicap;

-  versterken van sociale participatie door verenigingen en personen te betrekken bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten in het Grimhuysenpark;

- realiseren van centrumfunctie in Ulvenhout, die er nu niet is (lintbebouwing) en aansluiting van het Zorgcentrum op het Dienstencentrum en de winkels in de Dorpstraat;

-  toeristische en recreatieve functie van Ulvenhout versterken door Grimhuysenpark en De Uitdaging aansluitend op elkaar te ontwikkelen. Deze liggen o.a. op fietsroutes;

- versterken van historisch besef door zichtbaar maken en informatie bieden over de historische plek (slot Grimhuysen, Schuurkerk). Daartoe informatiebord plaatsen met verwijzing naar opgravingsvondsten in het heemkunde museum Paulus van Daesdonck;

- behoud sociaal cultureel erfgoed. Het Grimhuysenpark, vroeger de pastorietuin, is een onderdeel van een groter religieus complex dat met deze activiteiten kan worden behouden. Hiertoe behoren ook de RK kerk (rijksmonument), het oude monumentale kerkhof, het vroegere kloostertje en de belendende nonnenschool. Dit gehele complex is beeld- en identiteitsbepalend voor Ulvenhout.

N.B.: De aanleg van het park, zoals hiervoor vermeld bij de intenties van het beleidsplan, is inmiddels volledig gerealiseerd. Ook voor het onderhoud zijn alle voorzieningen geregeld. Het Grimhuysenpark is derhalve operationeel qua omschreven functie en doelstelling.

 

Beloningsbeleid:

Er is geen beloningsbeleid. Alle functies worden verricht door onbezoldigde vrijwilligers.